Bojí se radnice kontroly?

Na fungování obce nemá vliv jen rada a zastupitelstvo.  Podílí se na něm i výbory a komise, které jsou zřizovány samosprávou.  Dle zákona o obcích musí zastupitelstvo obce jmenovat kontrolní a finanční výbor obce. Tyto výbory pak plní zejména poradní a iniciační úlohu, stejně jako výbory  ostatní. Navíc však mají své zákonem stanovené úkoly. Základní vymezení pravomocí těchto výborů se odvíjí od jejich zákonem stanoveného oprávnění. V případě finančního výboru je to oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce .

Úplná paralýza finančního výboru je v současné době způsobena tím, že předchozí předseda výboru, Ludvík Hekrle za KSČM, musel místo opustit poté, co byl 27.4.2015 zvolen prvním místostarostou. Proč rada města současně se zvolením Ludvíka Hekrleho nejmenovala nového předsedu výboru?  Proč nebylo o předsedovi výboru hlasováno hned na dalším zastupitelstvu, když opozice navrhla na místo předsedy výboru Lukáše Davida? Kdyby orgány města plnily řádně své povinnosti, nemusel  by se ve spěchu a bez řádného projednání finančním výborem na poslední chvíli schvalovat „závěrečný účet a zpráva o hospodaření za rok 2014“.

Od loňských říjnových voleb do dnešního dne proběhla fakticky jen dvě pracovní zasedání finančního výboru, 11.2.2015 a 11.3.2015. Na ustanovujícím zasedání 28.1.2015  byl schválen pouze plán činnosti.  Další tři řádně naplánované termíny byly zrušeny. Teprve na schůzi zastupitelstva dne 14.9.2015 byl předsedou výboru zvolen Jakub Malačka ze strany ČSSD. Kandidát opozice, Lukáš David (v minulosti vysokoškolský učitel na SVŠE Znojmo), nebyl, slovy místostarosty Jana Blahy, shledán dostatečně “ekonomicky způsobilý”.  Vzhledem k tomu, že úlohou finančního výboru je mimo jiné příprava rozpočtu a kontrola účelného nakládání s prostředky a majetkem města Znojma, bude zajisté zajímavé sledovat, jak bude předseda výboru kontrolovat své spolustraníky v radě a jak se po půlroce nečinnosti podaří splnit všechny úkoly, které jsou kladeny na finanční výbor. Je dobrým zvykem, že kontrolní a finanční výbor náleží opozici. Tak tomu je v jiných městech a v minulosti to bývalo zvykem i ve Znojmě. Dnes je to tak, že předsedové kontrolního a strategického výboru jsou lidé, kteří pravidelně hlasují s koalicí, a předseda finančního výboru je přímo členem vládnoucí ČSSD. Bojí se snad radnice kontroly ze strany opozice?

Petr Bojanovský, Změna Znojmo