Radnice chybuje při prodeji bytů

Bez předchozí diskuse, bez náznaku záměru prodeje bytů během zastupitelstva koncem června 2015, v tichosti uprostřed prázdnin, se objevila nabídka prodeje bytů a nebytových prostor za více než 41 mil. Kč v jednom balíku. První kolo bylo s odkazem na formální důvody při hodnocení nabídek zrušeno, a 4. září se opět objevuje nabídka záměru prodeje, tentokrát za 45 mil. Kč, daná vyšším počtem nabízených bytových a nebytových jednotek.

Za velmi problematické považujeme tři aspekty prodeje. Prvním je fakt prodeje třetí osobě za sníženou cenu, což vnímáme jako porušení povinnosti starat se o majetek Města s péčí řádného hospodáře.

Druhým nevysvětleným aspektem je proč vůbec? Ekonomické důvody byly ze strany Města konstatovány velmi vágně tiskovou mluvčí v tom smyslu, že opravy přijdou na milionové částky ročně. Nikdo z vedení se k této záležitosti nevyjádřil, a ani vedení města nepovažovalo za nutné svolat k dané problematice tiskovou konferenci, což je zcela proti radnicí deklarovanému projektu „Otevřená radnice“. Navíc v situaci, kdy Město nabízí majetek v hodnotě desítek milionů korun. Ani na zastupitelstvu 14. září nebyla předložena analýza nákladů a výnosů z bytů a nebytových prostor v současnosti.

Třetím důvodem je dle našeho názoru krátká, pouze dvouletá, ochranná lhůta pro současné nájemníky a sporný je dohled Města na dodržování podmínek prodeje a vynucení sankcí ze strany Města při nedodržení výše uvedených podmínek.

Je smutným faktem, že zastupitelé ani občané města Znojma dosud neznají programové prohlášení Rady města a místo představení vize a možností rozvoje města Znojma vedení zatím rozprodává majetek způsobem, který budí řadu otazníků.

Z těchto důvodů trváme na zastavení tohoto způsobu prodeje a na předložení programového prohlášení rady města s investičními prioritami a možnostmi financování těchto prioritních projektů. Bez tohoto základního dokumentu je správa města pouhou údržbou stávajícího stavu.

Marek Venuta,
předseda městské organizace KDU-ČSL Znojmo
Mgr. Ludvík Mihola,
místopředseda městské organizace KDU-ČSL Znojmo
MUDr. Pavel Jajtner, MBA,
zastupitel, zvolený za KDU-ČSL